• Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

    Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

  • Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

    Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

E-learning Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen

"Met de Online E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen online studeren voor het certificaat om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen."


Over de cursus
Over de cursus

In de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen komt een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals wet- en regelgeving, de indeling van stoffen volgens ADR, GHS, 1000 punten tabel, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen...

Inloggen voor cursisten
Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand plaatje kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Registreren voor deelname
Registreren voor deelname

Vul hier het online registratieformulier in om deel te nemen aan de E-learning cursus basiskennis gevaarlijke stoffen. Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u binnen 2 werkdagen een (online) factuur en na betaling ontvangt iedere deelnemer een welkomstbrief en achtergrond info.

Gevaarlijke stoffen kennis voor pools sprekende medewerkers

Hoewel het aantal Polen de laatste jaren in aantal wat afneemt werken er nog altijd meer dan 100.000 Pools sprekende werknemers in Nederland. Zij zijn ook werkzaam in de gevaarlijke stoffen sector en dan met name in de logistiek. Dat vereist een kennis van zaken, waar tot op heden nog geen invulling voor was. SafetyNet Educations lanceerde recent de basiskennis cursus gevaarlijke stoffen voor Poolse medewerkers.

De vervoerswetgeving, het ADR, verplicht vanuit de functie van verpakker, belader, losser, vuller, geadresseerde of afzender dat er aantoonbaar opgeleid is. En ook vanuit de Arbo en PGS15, de opslagrichtlijn wordt deskundigheid verlangd. Poolse medewerkers dienen dus aantoonbaar onderwezen te zijn. SafetyNet Educations ontwikkelde als één van de grootste opleiders op het gebied van gevaarlijke stoffen de cursus waarbij aan deze opleidingseisen tegemoet gekomen wordt. Medewerkers worden in hun eigen taal opgeleid en ontvangen hiervoor een certificaat.

Hoewel de cursus ook via de een volledig Poolse site wordt aangeboden http://kurs-materiaw-niebezpiecznych.pl, kunnen opleidingscoordinatoren ook via de Nederlandstalige website http://www.gevaarlijke-stoffen.eu hun medewerkers aanmelden. Niet alleen het cursusmateriaal op de site is in het Pools, ook de vragen die beantwoord moeten worden en antwoorden wordt nagekeken door een specialist gevaarlijke stoffen.

M290 voor het ADR vervoer van geïnfecteerde dieren

Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR betreffende het vervoer van geïnfecteerde dieren

1. In afwijking van de bepalingen van het ADR, Bijlage A, randnummers 2.2.62.1.1 en 2.2.62.1.12.1 en in overeenstemming met de tekst zoals is goedgekeurd door de gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en AND in het voorjaar van 2015, luiden deze randnummers als volgt:

(a) Randnummer 2.2.62.1.1

De titel van klasse 6.2 omvat infectueuze stoffen. Infectueuze stoffen in de zin van het ADR zijn stoffen, waarvan bekend is of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers zijn gedefinieerd als micro-organismen (met inbegrip van bacteriën, virussen, rickettsia, parasieten en schimmels) en andere verwekkers als prionen, die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.

Opmerking 1: Genetische gemodificeerde micro-organismen en organismen, biologische producten, diagnostische monsters en geïnfecteerde levende dieren moeten in deze klasse worden ingedeeld, indien zij voldoen aan de voorwaarden van deze klasse.

Het vervoer van onbedoeld of natuurlijk geïnfecteerde levende dieren is alleen afhankelijk van de desbetreffende regels en voorschriften van de betreffende landen van herkomst, doorvoer en bestemming.

Opmerking 2: Toxinen afkomstig van planten, dieren of bacteriën, die geen infectueuze stoffen of organismen bevatten of die niet aanwezig zijn in infectueuze stoffen of organismen, zijn stoffen van klasse 6.1, UN-nummer 3172 of 3462.

(b) Randnummer 2.2.62.1.12.1

Levende dieren mogen niet worden gebruikt om besmettelijke stoffen te verzenden, tenzij een dergelijke stof niet op een andere wijze verzonden kan worden. Levende dieren die opzettelijk geïnfecteerd zijn en waarvan bekend is of waarbij het vermoeden bestaat dat zij infectueuze stoffen bevatten, mogen alleen onder de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde voorwaarden vervoerd worden.

Opmerking: De goedkeuring van de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven op basis van de geldende regels voor het vervoer van levende dieren, rekening houdend met de aspecten van gevaarlijke goederen. De instanties die bevoegd zijn om deze voorwaarden en regels voor de goedkeuring vast te stellen, moeten op nationaal niveau worden geregeld.

Als er geen goedkeuring is van een bevoegde autoriteit van een RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR, mag de bevoegde autoriteit van een RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR een goedkeuring erkennen van de bevoegde autoriteit van een land dat geen RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR is.

Regels voor het vervoer van dieren zijn bijvoorbeeld opgenomen in Verordening(EG) nr. 1/2005 van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L 3 van 5 januari 2005), zoals gewijzigd.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend.

Ook op zoek naar een passende opleiding gevaarlijke stoffen. Kijk op deze website.

Multilaterale Overeenkomst M289 vervoer van verwarmde stoffen

Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR betreffende het vervoer van verwarmde stoffen voor de toepassing van wegmarkeringen

1. In afwijking van de bepalingen van tabel A: Lijst Gevaarlijke Goederen 3.2.1 van het ADR, de vermeldingen voor UN 3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur lager dan of gelijk aan 190 °C of hoger dan 190 °C en in overeenstemming met de nieuwe bijzondere bepaling 668, toegewezen aan deze vermeldingen, zoals vastgesteld door de gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en ADN tijdens de vergadering in herfst 2015, zijn verwarmde stoffen voor de toepassing van wegmarkeringen niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. Ze voldoen niet aan de criteria van een andere klassen dan van klasse 9;

b. De temperatuur van het buitenoppervlak van de ketel is niet hoger dan 70 °C;

c. De ketel is zodanig afgesloten dat elk productverlies wordt voorkomen tijdens het vervoer;

d. De maximale capaciteit van de ketel is beperkt tot 3.000 l.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst* niet hebben ingetrokken.

Ook op zoek naar een cursus gevaarlijke stoffen kijk op deze site.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Begin januari is in de Staatscourant de de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen. Er wordt nog steeds veel gewerkt met kankerverwekkende stoffen zonder dat de juiste maatregelen genomen worden.

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).