Nieuws

Ook als planner of magazijnmedewerker goed opgeleid conform de ADR

Personen die in de ADR benoemd zijn en wier functie dus direct of indirect te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten opgeleid zijn op een wijze die aangepast is aan de eisen die door hun functie en hun verantwoordelijkheden gesteld worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Dat kunnen medewerkers zijn die op een planning werken of in een magazijn. De werknemers moeten conform 1.3.2 opgeleid zijn vooraleer ze verantwoordelijkheden kunnen opnemen en kunnen enkel onder rechtstreeks toezicht van een opgeleid persoon functies uitoefenen wanneer ze de vereiste opleiding nog niet ontvangen hebben.

Het personeel moet vertrouwd zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen. Het personeel moet een gedetailleerde opleiding gekregen hebben, exact aangepast aan hun verantwoordelijkheden en taken, over de voorschriften van de reglementeringen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen. Dat betekent dat de verpakker, de belader, losser, eventueel vullen of afzender aantoonbaar opgeleid moeten zijn. De Basiskennis gevaarlijke stoffen (E-learning) voldoet aan deze opleidingseisen.

Het personeel moet een opleiding gekregen hebben die de risico’s en gevaren behandelt die uitgaan van de gevaarlijke goederen en die evenredig dient te zijn met het risico op letsels of blootstelling, voortkomend van een incident tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen (het laden en lossen inbegrepen). De Basiskennis gevaarlijke stoffen cursus van SafetyNet behandelt naast de verplichtingen vanuit de vervoersregelgeving tevens de algemene indeling van stoffen volgens de GHS en gaat ook in op de basiskennis op het gebied van opslag en behandelt een stuk spillmanagement. Indien het vervoer van gevaarlijke goederen een multimodale transportoperatie inhoudt, moet het personeel op de hoogte zijn van de voorschriften die op de andere vervoerswijzen van toepassing zijn. De opleiding moet ook de specifieke bepalingen behandelen die betrekking hebben op de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals die in hoofdstuk 1.10 voorkomen. Al deze onderwerpen komen aan bod in de cursus E-learning basiskennis gevaarlijke stoffen. Daarmee behandelt de gevaarlijke stoffen cursus een breed aantal onderwerpen en wordt voldaan aan een breed verwachtingspatroon.

Gevaarlijke stoffen spills in the E-learning gevaarlijke stoffen

In de E-learning gevaarlijke stoffen van SafetyNet komen een breed aantal onderwerpen aan de orde. Van indeling van stoffen volgens de GHS, ADR, lezen van MSDS-en tot aan eisen aan de opslag, brandblusinstallaties tot aan spillmanagement. Dat laatste wordt natuurlijk het best behandeld door de spill te voorkomen.

Een gevaarlijke stoffen opslag mag niet worden gebruikt wanneer de kans bestaat op morsen, zoals doseren, mengen en verwerken. Dergelijke handelingen dienen uitgevoerd te worden in een aparte ruimte en op een manier die morsen en gevaarlijke spills verminderen. Het risico van dergelijke handelingen is het grootst bij brandbare materialen, met name vloeistoffen.

Verpakkingen moeten worden ontworpen en gebouwd zijn volgens de daarvoor geldende normen. Ze moeten robuust zijn en goed sluitende deksels of afsluitingen hebben om te voorkomen dat ze worden gemorst als ze worden omgestoten. Er zijn specifieke normen beschikbaar voor containers en verpakkingen, anders dan Limited Quantity en Excepted Quantity-verpakkingen, om te voldoen aan de transportwetgeving.

Ook geinteresseerd in een gevaarlijke stoffen cursus?

 

Awareness Gevaarlijke stoffen cursus nu ook in het Roemeens

Het tekort aan (gevaarlijke stoffen) medewerkers zorgt er voor dat bedrijven van steeds verder hun personeel moeten halen. Met name de logistieke sector kampt met een tekort aan personeel en hier zie je steeds meer buitenlandstalige medewerkers zoals Polen en Engelsen.  Wanneer die medewerkers dan met ook nog met gevaarlijke stoffen werken is er een behoefte aan een Awareness cursus in hun eigen taal. Door de recente instroom van Roemeense medewerkers heeft SafetyNet Educations een Roemeense versie van de Basiskennis gevaarlijke stoffen laten opstellen. Met deze cursus wordt een vierde taal toegevoegd aan het assortiment.

Aanmelden voor de cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen kan via www.gevaarlijke-stoffen.eu

Veel mensen werken met gevaarlijke stoffen, maar zijn onvoldoende opgeleid

Ruim één miljoen Nederlanders te maken met gevaarlijke stoffen op het werk, waarbij één op de zes werknemers het risico loopt om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Tamara van Ark vindt het de hoogste tijd voor actie: ‘Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaars. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen afneemt. Dit is een te voorkomen probleem, dus we moeten aan de slag.’

Voldoende opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

Uit cijfers van TNO, CBS en RIVM blijkt dat het jaren kan duren voordat ziekteverschijnselen door werken met gevaarlijke stoffen optreden. Van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen bestaat 80 procent uit gepensioneerden en 20 procent uit werkenden. Vaak gaat het om stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken, of waarvan je misschien in eerste instantie niet verwacht dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Dat vraagt om meer kennis van zaken: een basiskennis cursus gevaarlijke stoffen waarbij de awareness verhoogd wordt voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het een vereiste en verplichting goed opgeleid en geinstrueerd te zijn.

Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Op 14 mei gaat de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Via een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar goede voorbeelden steeds centraal staan, spoort het ministerie werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Van Ark: “Dit is een maatschappelijk probleem met veel persoonlijk leed. De gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen zijn ernstig. Alleen mérk je die gevolgen pas op de langere termijn; in veel gevallen pas als je met pensioen bent. Gelukkig kun je er iets tegen doen. Daar gaat deze campagne over.”

Bent u op zoek naar meer kennis? Meld u en uw collega’s dan aan voor de cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen.

Chemielogistiek heeft behoefte aan praktische kennis chemie

Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel PGS15 opslagbedrijven tot kennis van de voorschriften, zoals de indeling van stoffen en de inhoud van het veiligheidsblad. Toch moeten er risico’s beoordeeld worden op het gebied van stoffen en chemische reactiepatronen die een meer praktijkgericht inzicht vragen: stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar geplaatst worden, bij incidentmanagement dienen de juiste handelingen te worden verricht, zoals bijvoorbeeld het neutraliseren van een stof. Omdat de Chemie logistiek duidelijk behoefte heeft aan feitelijke kennis over chemie heeft de branchevereniging VNCW een subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een praktijkgerichte cursus om deze kennis onder de opslagbedrijven en andere ketenpartners te vergroten. Lees verder..

Europa stelt nieuwe regels blootstelling gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Het Europees Parlement heeft woensdag nieuwe regels goedgekeurd die werknemers beter moeten beschermen tegen blootstelling gevaarlijke stoffen op de werkvloer (kankerverwekkende of mutagene stoffen). Er worden nieuwe grenswaarden ingevoerd voor de aanwezigheid van elf gevaarlijke stoffen op de bouwwerf en op andere arbeidsplaatsen.

“Elk jaar krijgen 100.000 tot 150.000 arbeiders de diagnose dat ze kanker hebben als gevolg van hun werk. We kunnen niet aanvaarden dat arbeiders hun gezondheid verwoesten of hun leven verliezen terwijl ze gewoon de kost willen verdienen”, stelt Claude Rolin (cdH). Rolin spreekt van een “ambitieus” en “realistisch” akkoord. Ambitieus, omdat de normen strikt zijn, maar ook pragmatisch, omdat er overgangsperiodes zijn voorzien zodat de bedrijven zich kunnen aanpassen.

Er moet meer aandacht komen voor de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Kennis bij de medewerkers in de vorm van een cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen is de eerste vereiste. Door goede kennis kunnen we er voor zorgen dat het bewustzijn vergroot wordt.

Kanker vormt het grootste gezondheidsrisico op de werkvloer. Het is de oorzaak van meer dan de helft van de werkgerelateerde overlijdens in de Europese Unie. Europa beschikt al dertien jaar over een richtlijn met maatregelen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen of weg te nemen. Daaraan zijn nu plafonds voor elf stoffen toegevoegd. Intussen heeft eurocommissaris Marianne Thyssen voorgesteld om nog eens zeven stoffen aan de lijst toe te voegen.

Informatiebronnen voor beslissing keuze blussystemen bij opslag gevaarlijke stoffen schieten te kort

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen?

De branchevereniging VNCW schreef eerder dit jaar een Enquête over de kennis van blussystemen uit. In deze enquête, werd gevraagd hoe men vaststelt of het blussysteem geschikt is voor de stoffen die men opslaat (welke informatiebronnen). Hierop gaf 28% aan uitsluitend de MSDS van de stof als bron te gebruiken. 33% van de respondenten gaf aan een combinatie van MSDS en UPD te raadplegen. 1% raadpleegt uitsluitend het UPD. Een opmerkelijke uitslag, gezien het percentage dat gebruik maakt van slechts één van deze informatiebronnen.
Wanneer men nieuwe stoffen / producten wilt gaan opslaan ervaart 83 procent van de respondenten wel eens onduidelijkheid of het blussysteem geschikt is. Dat is een hoog percentage. Het probleemgebied zit niet zozeer in de technische kennis, maar vooral in het probleemgebied ‘geschiktheid blussysteem met de stoffen die men op (wil) slaan en de informatiebronnen’. Daarbij richt de MSDS zich als informatiebron voornamelijk op handblusmiddelen.

Omdat de keuze in informatiebronnen beperkt is, wordt kennis van blussystemen des te belangrijker. Door de overheid werd eerder dit jaar een subsidie ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van een cursus om deze kennis binnen de logistiek en de chemie te vergroten. De cursus richt zich niet alleen op de opslag van gevaarlijke stoffen, maar ook op de opslag van reguliere koopmansgoederen. In de ontwikkelde Cursus Kennis blussystemen logistiek gaat men een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de cursist in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen. Bovendien ontvangt men na deelname het Certificaat Kennis blussystemen logistiek. De cursusprijs voor de dag is laag doordat de ontwikkelkosten gesubsidieerd werden. Voor de cursus werden drie locaties gekozen.

Locatie Dordrecht – 26 Oktober – Cursus kennis blussystemen Logistiek –
http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-26-10-2017/

Locatie Eindhoven – 24 November – Cursus kennis blussystemen Logistiek –
http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-24-11-2017-2/

Locatie Zwolle – 15 december – Cursus kennis blussystemen Logistiek –
http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-15-12-2017/

 

Chemische logistiek gaat Best practice gevaarlijke stoffen opslag opstellen

De VNCW gaat een Best practice Behavior Based Safety Warehousing opstellen. Doelstelling is de veiligheid in de gevaarlijke stoffen opslag verder te vergroten door een leidraad op te stellen. In het kader van de Safetydeals ontvangt de vereniging voor de ontwikkeling een subsidie van de overheid.

‘De gevaarlijke stoffen opslag is vooral mensenwerk’; aldus Luciën Govaert, voorzitter van de VNCW; de branchevereniging van de Chemische logistiek ‘en in de magazijnen valt nog veel winst te behalen door medewerkers te observeren en te coachen. Daarbij gebruik ik niet voor niets het woord winst. Want hoewel veiligheid vaak als kostenpost gezien wordt, kun je dat ook anders zien. Het voorkomen van incidenten in het magazijn bespaart op aanrijdschade, opruimkosten, stilstand, product en reputatieschade. Als vereniging gaan we een Best practice opstellen, een leidraad, aan de hand waarvan bedrijven de veiligheid op de werkvloer kunnen vergroten’.

Enkele leden van de VNCW gaan actief mee doen aan het project. Naast het opstellen van de Best practice zal er tevens een testfase volgen waarbij de theorie in de praktijk gebracht zal worden. Het totale project heeft een looptijd van bijna 2 jaar.

Gevaarlijke stoffen kennis voor pools sprekende medewerkers

Hoewel het aantal Polen de laatste jaren in aantal wat afneemt werken er nog altijd meer dan 100.000 Pools sprekende werknemers in Nederland. Zij zijn ook werkzaam in de gevaarlijke stoffen sector en dan met name in de logistiek. Dat vereist een kennis van zaken, waar tot op heden nog geen invulling voor was. SafetyNet Educations lanceerde recent de basiskennis cursus gevaarlijke stoffen voor Poolse medewerkers.

De vervoerswetgeving, het ADR, verplicht vanuit de functie van verpakker, belader, losser, vuller, geadresseerde of afzender dat er aantoonbaar opgeleid is. En ook vanuit de Arbo en PGS15, de opslagrichtlijn wordt deskundigheid verlangd. Poolse medewerkers dienen dus aantoonbaar onderwezen te zijn. SafetyNet Educations ontwikkelde als één van de grootste opleiders op het gebied van gevaarlijke stoffen de cursus waarbij aan deze opleidingseisen tegemoet gekomen wordt. Medewerkers worden in hun eigen taal opgeleid en ontvangen hiervoor een certificaat.

Hoewel de cursus ook via de een volledig Poolse site wordt aangeboden http://kurs-materiaw-niebezpiecznych.pl, kunnen opleidingscoordinatoren ook via de Nederlandstalige website https://www.gevaarlijke-stoffen.eu hun medewerkers aanmelden. Niet alleen het cursusmateriaal op de site is in het Pools, ook de vragen die beantwoord moeten worden en antwoorden wordt nagekeken door een specialist gevaarlijke stoffen.

M290 voor het ADR vervoer van geïnfecteerde dieren

Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR betreffende het vervoer van geïnfecteerde dieren

1. In afwijking van de bepalingen van het ADR, Bijlage A, randnummers 2.2.62.1.1 en 2.2.62.1.12.1 en in overeenstemming met de tekst zoals is goedgekeurd door de gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en AND in het voorjaar van 2015, luiden deze randnummers als volgt:

(a) Randnummer 2.2.62.1.1

De titel van klasse 6.2 omvat infectueuze stoffen. Infectueuze stoffen in de zin van het ADR zijn stoffen, waarvan bekend is of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers zijn gedefinieerd als micro-organismen (met inbegrip van bacteriën, virussen, rickettsia, parasieten en schimmels) en andere verwekkers als prionen, die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.

Opmerking 1: Genetische gemodificeerde micro-organismen en organismen, biologische producten, diagnostische monsters en geïnfecteerde levende dieren moeten in deze klasse worden ingedeeld, indien zij voldoen aan de voorwaarden van deze klasse.

Het vervoer van onbedoeld of natuurlijk geïnfecteerde levende dieren is alleen afhankelijk van de desbetreffende regels en voorschriften van de betreffende landen van herkomst, doorvoer en bestemming.

Opmerking 2: Toxinen afkomstig van planten, dieren of bacteriën, die geen infectueuze stoffen of organismen bevatten of die niet aanwezig zijn in infectueuze stoffen of organismen, zijn stoffen van klasse 6.1, UN-nummer 3172 of 3462.

(b) Randnummer 2.2.62.1.12.1

Levende dieren mogen niet worden gebruikt om besmettelijke stoffen te verzenden, tenzij een dergelijke stof niet op een andere wijze verzonden kan worden. Levende dieren die opzettelijk geïnfecteerd zijn en waarvan bekend is of waarbij het vermoeden bestaat dat zij infectueuze stoffen bevatten, mogen alleen onder de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde voorwaarden vervoerd worden.

Opmerking: De goedkeuring van de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven op basis van de geldende regels voor het vervoer van levende dieren, rekening houdend met de aspecten van gevaarlijke goederen. De instanties die bevoegd zijn om deze voorwaarden en regels voor de goedkeuring vast te stellen, moeten op nationaal niveau worden geregeld.

Als er geen goedkeuring is van een bevoegde autoriteit van een RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR, mag de bevoegde autoriteit van een RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR een goedkeuring erkennen van de bevoegde autoriteit van een land dat geen RID Verdragsluitende Staat/ Overeenkomstsluitende Partij van het ADR is.

Regels voor het vervoer van dieren zijn bijvoorbeeld opgenomen in Verordening(EG) nr. 1/2005 van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L 3 van 5 januari 2005), zoals gewijzigd.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend.

Ook op zoek naar een passende opleiding gevaarlijke stoffen. Kijk op deze website.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us