• Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

    Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

  • Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

    Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

E-learning Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen

"Met de Online E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen online studeren voor het certificaat om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen."


Over de cursus
Over de cursus

In de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen komt een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals wet- en regelgeving, de indeling van stoffen volgens ADR, GHS, 1000 punten tabel, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen...

Inloggen voor cursisten
Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand plaatje kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Registreren voor deelname
Registreren voor deelname

Klik op bovenstaand plaatje om u voor de cursus te registreren. U kunt de cursus direct bestellen en na ontvangst van de betaling kunt u direct aan de slag. Zorg er voor dat u van alle cursusdeelnemers de naam, emailadres en geboortedatum in het notatieveld van de bestelling vermeld.

Multilaterale Overeenkomst M289 vervoer van verwarmde stoffen

Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR betreffende het vervoer van verwarmde stoffen voor de toepassing van wegmarkeringen

1. In afwijking van de bepalingen van tabel A: Lijst Gevaarlijke Goederen 3.2.1 van het ADR, de vermeldingen voor UN 3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur lager dan of gelijk aan 190 °C of hoger dan 190 °C en in overeenstemming met de nieuwe bijzondere bepaling 668, toegewezen aan deze vermeldingen, zoals vastgesteld door de gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en ADN tijdens de vergadering in herfst 2015, zijn verwarmde stoffen voor de toepassing van wegmarkeringen niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. Ze voldoen niet aan de criteria van een andere klassen dan van klasse 9;

b. De temperatuur van het buitenoppervlak van de ketel is niet hoger dan 70 °C;

c. De ketel is zodanig afgesloten dat elk productverlies wordt voorkomen tijdens het vervoer;

d. De maximale capaciteit van de ketel is beperkt tot 3.000 l.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst* niet hebben ingetrokken.

Ook op zoek naar een cursus gevaarlijke stoffen kijk op deze site.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Begin januari is in de Staatscourant de de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen. Er wordt nog steeds veel gewerkt met kankerverwekkende stoffen zonder dat de juiste maatregelen genomen worden.

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us