Archives for e-learning

Ook als planner of magazijnmedewerker goed opgeleid conform de ADR

Personen die in de ADR benoemd zijn en wier functie dus direct of indirect te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten opgeleid zijn op een wijze die aangepast is aan de eisen die door hun functie en hun verantwoordelijkheden gesteld worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Dat kunnen medewerkers zijn die op een planning werken of in een magazijn. De werknemers moeten conform 1.3.2 opgeleid zijn vooraleer ze verantwoordelijkheden kunnen opnemen en kunnen enkel onder rechtstreeks toezicht van een opgeleid persoon functies uitoefenen wanneer ze de vereiste opleiding nog niet ontvangen hebben.

Het personeel moet vertrouwd zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen. Het personeel moet een gedetailleerde opleiding gekregen hebben, exact aangepast aan hun verantwoordelijkheden en taken, over de voorschriften van de reglementeringen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen. Dat betekent dat de verpakker, de belader, losser, eventueel vullen of afzender aantoonbaar opgeleid moeten zijn. De Basiskennis gevaarlijke stoffen (E-learning) voldoet aan deze opleidingseisen.

Het personeel moet een opleiding gekregen hebben die de risico’s en gevaren behandelt die uitgaan van de gevaarlijke goederen en die evenredig dient te zijn met het risico op letsels of blootstelling, voortkomend van een incident tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen (het laden en lossen inbegrepen). De Basiskennis gevaarlijke stoffen cursus van SafetyNet behandelt naast de verplichtingen vanuit de vervoersregelgeving tevens de algemene indeling van stoffen volgens de GHS en gaat ook in op de basiskennis op het gebied van opslag en behandelt een stuk spillmanagement. Indien het vervoer van gevaarlijke goederen een multimodale transportoperatie inhoudt, moet het personeel op de hoogte zijn van de voorschriften die op de andere vervoerswijzen van toepassing zijn. De opleiding moet ook de specifieke bepalingen behandelen die betrekking hebben op de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals die in hoofdstuk 1.10 voorkomen. Al deze onderwerpen komen aan bod in de cursus E-learning basiskennis gevaarlijke stoffen. Daarmee behandelt de gevaarlijke stoffen cursus een breed aantal onderwerpen en wordt voldaan aan een breed verwachtingspatroon.

Gevaarlijke stoffen spills in the E-learning gevaarlijke stoffen

In de E-learning gevaarlijke stoffen van SafetyNet komen een breed aantal onderwerpen aan de orde. Van indeling van stoffen volgens de GHS, ADR, lezen van MSDS-en tot aan eisen aan de opslag, brandblusinstallaties tot aan spillmanagement. Dat laatste wordt natuurlijk het best behandeld door de spill te voorkomen.

Een gevaarlijke stoffen opslag mag niet worden gebruikt wanneer de kans bestaat op morsen, zoals doseren, mengen en verwerken. Dergelijke handelingen dienen uitgevoerd te worden in een aparte ruimte en op een manier die morsen en gevaarlijke spills verminderen. Het risico van dergelijke handelingen is het grootst bij brandbare materialen, met name vloeistoffen.

Verpakkingen moeten worden ontworpen en gebouwd zijn volgens de daarvoor geldende normen. Ze moeten robuust zijn en goed sluitende deksels of afsluitingen hebben om te voorkomen dat ze worden gemorst als ze worden omgestoten. Er zijn specifieke normen beschikbaar voor containers en verpakkingen, anders dan Limited Quantity en Excepted Quantity-verpakkingen, om te voldoen aan de transportwetgeving.

Ook geinteresseerd in een gevaarlijke stoffen cursus?

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us